16 de gener 2010

Medi Ambient a Catalunya, informe 2008

Dades ambientals i + ... a Catalunya
El Departament de Medi Ambient i Habitatge acaba de presentar la publicació
Medi ambient a Catalunya. Informe 2008, en la qual es descriuen i
formalitzen l'abast dels factors que han influït i que determinaran el futur del
patrimoni natural de Catalunya: les polítiques que s'hi desenvolupen, els
elements socioeconòmics que hi intervenen i els valors naturals que cal
preservar.
http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/publicacions/medi_ambient08.pdf