07 de febrer 2010

Innovació i recerca en Educació

Aquesta Web sobre aquests centres de suport a la innovació i recerca educativa és molt interessant i ens ofereix moltes opcions
http://www.xtec.es/innova/cesire/index.htm

CESIRE
Els centres específics de suport a la innovació i la recerca educativa (CESIRE) tenen com a funcions:
1. Conèixer la recerca que es fa en didàctica i educació de l'àrea respectiva: promoure i difondre'n els resultats i adequar-los a les necessitats del professorat.
2. Dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin el professorat en la seva tasca innovadora. 3. Promoure i difondre activitats que tenen com a finalitat l'estímul entre l'alumnat de l'interès i els gust per a l'aprenentatge de les àrees i matèries respectives.
4. Detectar, impulsar i fer el seguiment de bones pràctiques i experiències didàctiques d'interès especial en l'àmbit d'actuació específic de cada CESIRE.
5. Donar coherència i difondre, de manera coordinada amb els serveis educatius i els ICE, la formació permanent relacionada amb l'àrea específica del CESIRE, i col·laborar en la detecció de necessitats en l'àmbit formatiu.
6. Promoure i difondre iniciatives en l'elaboració de recursos i materials de qualitat i innovació en l'àrea específica
7. Constituir bancs de recursos (bibliogràfics, materials, informàtics, de recerques teòriques i altres) per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'àrea específica.
8. Difondre serveis i activitats, relacionats amb l'educació de l'àrea respectiva, que ofereixen institucions, associacions i centres implantats en tot el territori.
9. Explorar i promoure oportunitats per posar en contacte l'educació de l'àrea corresponent amb diversos àmbits de la societat: l'empresa, la indústria, el món rural, l'art en les seves diverses expressions, els mitjans de comunicació...
10. Ser punt de trobada i de reflexió per al professorat de les àrees i matèries respectives, estimulant el coneixement i la coordinació entre els diferents nivells educatius i també amb la universitat.
CDEC, Centre de documentació i experimentació en ciències
AULATEC, Aula de recursos de tecnologia
CREAMat, Centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques
CIREL, Centre de suport a la innovació i recerca educativa en llengües

Observatori tecnològic del MEC
El observatorio tecnológico es un espacio de colaboración para el profesorado basado en la observación de la tecnología informática, tanto a nivel de hardware como de software, para, mediante su análisis y estudio, aplicarla en los niveles educativos no universitarios.
El grupo de destinatarios está formado por docentes, con un nivel de usuario avanzado y que tienen o pueden tener responsabilidades en los equipamientos de sus centros, como administradores de aulas, coordinadores de actividades con soporte informático[...]
http://observatorio.cnice.mec.es/
Una web d'escola innovadora i excel·lent:
http://www.aguamansa.es/centro/videoeduca.html